خبرها


بازدید از مزارع شهرستان حاجی آباد‌‌‌‌؛ پایش وضعیت آفت برگخوار پاییزه

پایش وضعیت آفت کرم برگخوار پاییزه مزارع شهرستان حاجی آباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:با حضور *آهنگران مدیر کل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور، اسدپور مدیر حفظ نباتات سازمان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی اباد، از مزارع گندم، سورگوم، ذرت و گلخانه های آن شهرستان با هدف بررسی وضعیت آفات کشت های گلخانه ای و آفت کرم برگخوار پاییزه به عمل آمد.