مدیریت حفظ نباتات


مدیریت حفظ نباتات

اهداف و وظایف واحد:

 • توسعه و اجرای طرح های مدیریت کنترل تلفیقی آفات IPM
 • گسترش سطوح شبکه مراقبت و پیش آگاهی
 • افزایش نظارت بر صادرات و واردات و ...
 • ساماندهی و نظارت بر چرخه سموم
 • اجرای طرح های مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک
 • مدیریت و پایش عوامل قرنطینه ای شامل میوه سبز، جاروک ، پسیل و ...

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

عبدالرضا اشرف منصوری

مدیر

رسمی

 • توسعه و اجرای طرح های مدیریت کنترل تلفیقی آفات IPM
 • افزایش نظارت بر صادرات و واردات و ...
 • ساماندهی و نظارت بر چرخه سموم و...

125

 

33662387

125

 

2

فرزانه استخری

کارشناس مسوول

رسمی

 • کارشناس مسوول آمار و اطلاعات

126

126

Picture1

3

سعیده معنایی

کارشناس مسوول

رسمی

 • امور مربوط به محصول سالم کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی
 • رابط هماهنگی ترویج
 • عارضه زوال مرکبات

126

126

 

4

فرشته محمودی

کارشناس مسوول

رسمی

 • امور مربوط به عوامل خسارتزای غلات و گیاهان علوفه ای
 • امور مربوط به شاخصها

126

126

5

فریبرز شهرتی

کارشناس مسوول

رسمی

 • رابط بازرسی در ارزیابی عملکرد
 • امور مربوط به شبکه مراقبت و پیش آگاهی
 • آفات عمومی ، جوندگان مضر و ملخ
 • سموم و سیستمهای سم پاش

127

127

6

سید محسن حیدری

معاون

رسمی

 • نظارت بر اجرای پروژه های حفظ نباتات

127

127

 

7

مجید اعمی

کارشناس

رسمی

 • سبزی و صیفی

127

127

 

8

محسن باوقار

کارشناس مسوول

رسمی

 • ناظر قرنطینه استان
 • رابط روابط عمومی
 • عوامل خسارتزای دانه های روغنی

127

127

 

9

الهام اسدپور

کارشناس مسوول

رسمی

 • امور مربوط به عوامل خسارتزای قرنطینه داخلی و خارجی
 • امور مربوط به آزمایشگاه کشاورزی
 • رابط هواشناسی

117

117

 

10

اختر محمدی راد

کارشناس

رسمی آزمایشی

کارشناس قرنطینه فرودگاه

رابط مدیریت و مرکز تحقیقات کشاورزی

کلیه امور مربوط به سامانه ستاد و قراردادها

رابط اداری و مالی

امور مربوط به سبزی و صیفی

117

117

 

لیست پرسنل قرنطینه گیاهی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مرکز قرنطینه

1

حمیده بهرام زاده

کارشناس مسئول قرنطینه

شهید رجایی

2

احمد صادقی

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

3

امید دولتی

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

4

مجید اعمی برنطین

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

5

زهرا آرمند

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

6

زهرا جلیلیان

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

7

صغری سلیمانی درآگاهی

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

8

میترا آقایی افشار

کارشناس مسئول قرنطینه

شهید باهنر

9

راضیه بنائی

کارشناس قرنطینه

شهید باهنر

10

ساره دهقانی سلطانی

کارشناس قرنطینه

شهید باهنر

11

فریبا باقری

کارشناس قرنطینه

شهید باهنر

12

سلیمه ابراهیمی

کارشناس قرنطینه

شهید رجایی

13

ابراهیم خجسته نژاد

کارشناس قرنطینه

شهید باهنر

14

قدرت الله یوسفی

تکنسین قرنطینه

شهید باهنر

15

فاطمه جهانشاهی

کارشناس مسئول قرنطینه

کیش