گروه نوسازی و تحول اداری


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

1

ساربانی

 

 

 

 

2

خسروان

 

 

 

 

3

عباسپور

 

 

 

 

4

ملایی