مدیریت امور باغبانی


نام واحد:  مدیریت امور باغبانی

 

اهداف و وظایف   واحد   ( حداکثر 5 مورد)   : اصلاح و بهسازی باغات- توسعه کشت های گلخانه ای- توسعه کشت گیاهان دارویی- تعیین کیفیت محصولات صادراتی- توسعه کشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف  ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

 

1

معصومه عباسی

معاون مدیر

رسمی

-جانشین مدیر و پیگیری امور مربوطه

-بررسی پرونده های تسهیلاتی

-پیگیری طرح ها و گزارشات  باغبانی

120

120

2

زهرا نصیبی

کارشناس مسوول

رسمی

-تهیه گزارشات

-بررسی پرونده های تسهیلاتی

-بررسی کیفیت محصولات صادراتی

120

120

3

اسماعیل پورقاسمی

کارشناس مسوول

رسمی

-نظارت بر تهیه و توزیع نهال

-بررسی محموله های قاچاق ارسالی از نیروی انتظامی

-بررسی پرونده های ارسالی از امور اراضی

-پیگیری امور مربوط به محصولات خرما و مرکبات

121

121

 

4

محراب عبدالعلیان

کارشناس مسوول

رسمی

-پیگیری مربوط به توسعه کشت های گلخانه ای

-پیگیری امور مربوط به قارچ خوراکی

-پیگیری امور مربوط به گل و گیاهان زینتی

121

121

5

محسن حق پناهی

کارشناس

رسمی

-بررسی پرونده های ارسالی از امور اراضی

-پیگیری توسعه کشت در اراضی مستعد شیب دار

-بررسی کیفیت محصولات صادراتی

121

121