مدیریت امور باغبانی


 

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و صدور مجوز تولید نهال در فضای باز

 

1- درخواست کتبی متقاضی

2- معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی استان.

4- اصل فرمهای 4 برگی بررسی وضعیت زمین جهت احداث و صدور مجوز نهالستان.

5- اصل طرح فنی اجرایی احداث نهالستان.

6- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن.

7- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور.

8- تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره اراضی تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس، کروکی و سطح زیر کشت مشخص( حداقل سطح زیر کشت 7/0 هکتار برای هر دوره کاشت می باشد.)

9- تصویر اسناد و مدارک تأمین آب.

10- تصویر مدارک تحصیلی مدیر فنی در رشته باغبانی و برای کارشناسا ن کشاورزی سایر رشته ها گواهی آموزشی یا 2 سال سابقه کار مرتبط الزامی است.

11- تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اجرای طرح.

12- نتایج آزمون خاک از نظر آفات ( نماتد ) و بیماریهای مهم خاکزی.

13- نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون خاک و آب.

14- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی، کارت ملی و دو قطعه عکس 4×3 زمینه روشن ( اشخاص حقیقی ).

15- تکمیل و امضاء فرم منشور تعهدات متقاضی تولید نهال.

توضیح اینکه: بند 6 و7 مربوط به متقاضیان حقوقی، نظیر شرکت ها و تعاونی های تولیدی می باشد.

 

 


 

مدارک مورد نیاز جهت بررسی و صدور مجوز تولید نهال در فضای بسته ( گلخانه )

1- درخواست کتبی متقاضی

2- معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی استان.

3- اصل فرمهای 4 برگی بررسی وضعیت زمین جهت احداث و صدور مجوز تولید.

4- اصل طرح فنی اجرایی تولید نهال در گلخانه.

5- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن.

6- تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور.

7- تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره فضای مورد نیاز، تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس، کروکی و سطح زیر کشت ( حداقل 1000 مترمربع باشد.)

8- تصویر اسناد و مدارک تأمین آب.

9- تصویر مدارک تحصیلی وسوابق اجرایی مدیر فنی در رشته باغبانی و برای کارشناسا ن کشاورزی سایر رشته ها گواهی آموزشی یا 2 سال سابقه کار مرتبط الزامی است.

10- تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اجرای طرح.

11- نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب.

12- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی، کارت ملی و دو قطعه عکس 4×3 زمینه روشن ( اشخاص حقیقی ).

14- تکمیل فرم منشور تعهدات متقاضی.

توضیح اینکه: بند 5 و6 مربوط به متقاضیان حقوقی، نظیر شرکت ها و تعاونی تولیدی می باشد.