مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف
 ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس

1

کورش مرادی

مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد

رسمی

1-نظارت بر حسن اجرای امور

2-برقرار ی ارتباط با دستگاههای نظارتی جهت  اجرای برنامه های بازرسی

3-تجزیه وتحلیل عملکرد مدیران سازمان ودستگاههای تابعه

4-تدوین بازرسی های مورد

5-

427

33674024

2

علی جوادی

معاون

رسمی

بررسی و همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخصهای   اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان و ادارات وابسته

بررسی وپیگیری  وضعیت  پیشرفت فیزیکی پروژه ها ،

 

424

424

3

حسین روشی

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

رسمی

بررسی وپیگیری مصوبا کمیته سلامت اداری ، بازرسی ویژه وتهیه گزارش های موردی ، ارزیابی عملکرد ، بازرس ویژه

424

424

4

بهنام بهرامی

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

رسمی

نظارت وارزیابی طرح ها وپروژه ها ،

بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و نظم سیستم اداری

، بازرس ویژه

426

426

5

صمد آسیابرنژاد

کارشناس مسئول پاسخگوئی به شکایات

رسمی

همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ، دریافت شکایات حضوری، مکتوب و تلفنی و… ارباب رجوع از واحدها و کارکنان دستگاه ، پاسخگویی به شکایات، درخواست‌ها و مکاتبات مردمی واصله از نهاد ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری ، اداره کل بازرسی ،نماینده های محترم مجلس ، سامد وسایر دستگاهها اجرایی

426

426

نام واحد  : مدیریت بازرسی ، ارزیابی  عملکرد وپاسخگوئی به شکایات

 

اهداف و وظایف   واحد   ( حداکثر 5 مورد)   :

1- همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان و ادارات وابسته

2- تهیه و تنظیم برنامههای بازرسی دوره‌ای و یا موردی از واحدهای شهرستانی و استانی برای مطابقت عملکرد و فعالیت‌های واحد مورد ارزیابی با قوانین و مقررات مربوطه، اهداف، برنامهها و دستورالعملهای اجرایی

3- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسیهای آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به رئیس سازمان

4- پاسخگویی به شکایات، درخواست‌ها و مکاتبات مردمی که از نهاد ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری ، اداره کل بازرسی ، سامد وسایر دستگاهها اجرایی  دریافت شده است

5- دریافت شکایات حضوری، مکتوب و تلفنی و… ارباب رجوع از واحدها و کارکنان دستگاه