مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


 عملکرد مدیریت بازرسی در سال 99

  1. هماهنگی وهمکاری جهت تهیه  مستندات شاخص های عملکرد سازمان اعم از شاخص های عمومی واختصاصی در سال 99
  2.   تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری سازمان به تعداد 12جلسه
  3. بروز رسانی واصلاح گلوگاههای مفسده خیز سازمان
  4. پاسخگوئی به شکایات ودرخواست های مردمی در بستر سامد 55مورد ، پیگیری وپاسخگوئی به شکایات در بستر سامانه سازمان بازرسی کشور 35مورد ، پیگیری وپاسخگوئی به درخواست های مردمی واصله از دفاتر نماینده های محترم مجلس 44فقره ، بررسی وپیگیری نامه های واصله از بازرسی استانداری 20فقره
  5. انجام بازرسی های موردی