مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


شرح وظایف

 • برنامه ریزی ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی  به بهره برداران بخش كشاورزی
 • برنامه ریزی و اجرای طرحهای ترویجی در زمینه تولید محصولات سالم  و ارگانیك
 • ایجاد و اجرای طرحهای مرتبط بین تحقیق، ترویج ، بخش اجرا و بهره بردار
 • برنامه ریزی آموزش برای تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر بخش كشاورزی
 • نظارت و  حمایت از عاملین ترویجی با تاكید بر كشاورزان خبره - تسهیل گران روستایی - مددكاران ترویجی - شركتهای خدمات مشاوره ای - مراكز جهاد  كشاورزی
 • حمایت از گسترش ترویج خصوصی و خصوصی سازی در ترویج
 • انتخاب، معرفی و حمایت از بهره برداران، تولید كنندگان نمونه بخش كشاورزی، روستایی و عشایری
 • تهیه و تدوین برنامه جامع ترویج كشاورزی با مشاركت بخشهای اجرایی و تحقیقاتی
 • برنامه ریزی و مدیریت جشنواره ها، نمایشگاهها و کارگاه های آموزشی ، علمی و تخصصی
 • برنامه ریزی پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبكه ترویجی متناسب با نیاز بخش كشاورزی در سطح استان 13- نیازسنجی، جذب و بكارگیری سربازان سازندگی، آموزشگران، كارشناسان و سایر عاملین ترویج
 • برنامه ریزی و مدیریت تولید رسانه های آموزشی و ترویجی دربخش کشاورزی
 • اجرای طرحهای بسیج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی
 • تشكیل و راه اندازی شركتهای خدمات مشاوره ای بمنظور بكارگیری نیروهای متخصص و جوان برای اجرای طرحهای اجرایی و ترویجی و انجام خدمات مشاوره ای به منظورر واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی
 • حمایت و نظارت بر فعالیتهای نهادها و تشكلهای مردمی و غیر دولتی بخش كشاورزی
 • برنامه ریزی و زمینه سازی برای ایجاد و حمایت موسسات مالی و اعتباری خرد ویژه زنان روستایی

عکس پرسنلی

شماره اتاق

تلفن داخلی

شرح وظایف

نوع استخدام

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

324

324

- هماهنگی و ایجاد ارتباط بین موسسات تحقیقاتی و اجرا

- برنامه ریزی و اجرای طرحهای ترویجی

- نظارت و حمایت از عاملین ترویجی

-برنامه ریزی ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی

- حمایت از گسترش ترویج خصوصی و خصوصی سازی در ترویج

رسمی

مدیر

لاله    بشیر زاده

1

 

 

 

 

 

 

327

327

-مشارکت در برنامه ریزی و اجرای طرحهای ترویجی

- مشارکت در هماهنگی و ایجاد ارتباط بین موسسات تحقیقاتی

- برنامه ریزی و ومدیریت جشنواره ها

-انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق

رسمی

معاون

افشین    حاتمی

2

 

 

 

 

 

 

 

327

327

- برنامه ریزی محتوایی و فنی تولید و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی

- نظارت و کارشناسی از برنامه های رادیویی و تلویزیونی

- طراحی و سازماندهی نظام اطلاع رسانی و مدیریت دانش

- طراحی روشها و الگوهای نوین رسانه ای

 

رسمی

رئیس اداره رسانه های آموزشی

احمد   غلام پور

3

 

 

329

-انجام وظایف محوله از سوی مقام مافوق

- برنامه ریزی و نیاز سنجی شبکه ترویج

-جذب و ساماندهی و توانمند سازی سربازان سازندگی

-هماهنگی جهت استقرار شرکت های خدمات مشاوره ای

-برنامه ریزی و نظارت جهت استقرار نظام نوین ترویج در پهنه های کشاورزی

 

رسمی

کارشناس ترویج

اسماء    بحرینی

4

 

329

- همکاری با رئیس اداره امور زنان روستایی

- نظارت بر برنامه های اجرایی کارشناسان زنان روستایی در شهرستانها و مراکز جهادکشاورزی

- برقراری ارتباط مستمر با بخشهای تخصصی برای فعالتهای زنان روستایی و عشایری

= زمینه سازی و ایجاد و توسعه صندوقهای اعتبارات خرد

-فراهم نمودن زمینه کسب و کار و اشتغال مستمر برای زنان روستایی و عشایری

رسمی

کارشناس مسئول امور زنان روستایی وعشایری

سعیده    ملکشاهی

5

 

323

- نیاز سنجی ، مسئله یابی و برنامه ریزی آموزشی ، ابلاغ برنامه ، نظارت بر اجرا و ارزشیابی سایت های الگویی

- نیاز سنجی ، برنامه ریزی و ابلاغ برای اجرا به شهرستانها

-تشکیل ستاد نمونه های استان و شناسایی و انتخاب نمونهای برتر بخش کشاورزی

- برنامه ریزی و نیاز سنجی شبکه ترویج

-جذب و ساماندهی و توانمند سازی سربازان سازندگی

-هماهنگی جهت استقرار شرکت های خدمات مشاوره ای

-برنامه ریزی و نظارت جهت استقرار نظام نوین ترویج در

رسمی

رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج

منا    قصمی

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


327

- نیاز سنجی ، مسئله یابی و برنامه ریزی آموزشی ، ابلاغ برنامه ، نظارت بر اجرا و ارزشیابی سایت های الگویی

- نیاز سنجی ، برنامه ریزی و ابلاغ برای اجرا به شهرستانها

-تشکیل ستاد نمونه های استان و شناسایی و انتخاب نمونه های برتر بخش کشاورزی

-هماهنگی با مدیر ، معاون و سایر ادارات بمنظور پیشبرد اهداف سازمان

رسمی

رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلها

منصور    بنگاه

7