اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی


 

 اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف
 ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

روح اله رمضان پور

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

رسمی

- تهدید شناسی بموقع

- ظرفیت سنجی موقع

- استفاده بهینه از ظرفیت ها و فرصتها

300

300

2

علی دهقانی سیاهکی

کارشناس مسئول بودجه

پیمانی

1-پیگیری مبادله موافقتنامه های تملک دارایی و سرمایه ای

2-کنترل و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات براساس طرح ها و برنامه ها

3-تنظیم بودجه مورد نیاز سالانه و امور مربوط به اخذ تخصیص اعتبارات

300

300