گروه محیط زیست و سلامت غذا


اهداف و وظایف واحد:

  • بررسی و پیگیری اجرای شاخص های محیط زیست و سلامت غذا
  • اجرای برنامه مدیریت سبز
  • ارزیابی زیست محیطی طرح های بخش کشاورزی
  • برنامه صنایع سبز
  • اجرای برنامه تدوین وترویج استاندارد
  • برنامه ریزی و پیگیری برنامه کمیته مدیریت پسماند
  • اجرای برنامه های مرتبط با تنوع زیستی و زیست بوم های حساس
  • برنامه ریزی و پیگیری برنامه کمیته تولید غذای سالم


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

       تلفن داخلی   

شماره اتاق

1

مریم محمدی نژاد

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا

رسمی

321

       321

     

2

مریم لشکری

کارشناس محیط زیست و سلامت غذا

رسمی

321

321