گروه محیط زیست و سلامت غذا


مدیران کنترل کیفیت :

 

1

تعداد برگزاری جلسات کارگروه استانی

2

2

تاریخ  فراخوان و زمان برگزاری آموزش مدیران کنترل کیفیت

فراخوان آبان 99

زمان دوره : آذر 99

3

تعداد متقاضیان آموزش

25

4

تعداد افراد موفق به اخذ گواهی

13

5

تعداد افراد ثبت شده در سامانه سماک

13

 

 

تولید محصول گواهی شده :

 

ردیف

نام شهرستان

نام محصول

مساحت به هکتار

1

بندرعباس

پیاز

20

 

2

بندرعباس

قارچ دکمه ای

0.220

 

3

بندرعباس

فلفل دلمه ای

1

 

4

بندر خمیر

گوجه فرنگی

5

 

5

بندرعباس

بادمجان قلمی

1

 

6

بندر خمیر

قارچ دکمه ای

0.010

 

7

میناب

گوجه فرنگی

12

 

8

رودان

بادمجان

1

 

9

بندرعباس

پیاز

1

 

10

رودان

لیموترش

1

 

11

بندرعباس

خرما

3

 

جمع

 

 

23/45

 

 

 

 

 

شورای ساغ استان

ردیف

تعداد جلسات شرکت شده در شورای ساغ استان

مصوبات مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان

نتیجه و پیگیری

1

جلسات مقدماتی شورای ساغ (4جلسه)

- جمع آوری اطلاعات مربوط به بررسی وضعیت آب کشاورزی

-جمع آوری اطلاعات مربوط به بررسی وضعیت خاک کشاورزی

تهیه طرح ارتقا سلامت محصولات منتخب کشاورزی در استان

تهیه پاورپوینت ارایه طرح در شورای ساغ

 

 

کلیه مصوبات انجام شده است

 

 

 

برنامه ایمنی آب WSP

برنامه ایمنی آب

تعداد  شرکت در جلسات  کمیته فنی /  نام شرکت کننده  جلسه از  جهاد کشاورزی

( ضرورت حضور مستمر و ثابت رییس گروه محیط زیست)

اقدامات کنترلی  در حوزه جهاد کشاورزی بر اساس ماتریس مدیریت ریسک برنامه

اقدامات

2 جلسه

-برگزاری دوره آموزشی ترویجی مدیریت کودها و سموم

-اجرای طرح مدیریت تلفیقی و مبازه بیولوژیک

-برگزاری دوره آوزشی ترویجی مدیریت جایگاه دام

ا-جرای طرح تعادل دام و مرتع

 

 

مدیریت پسماند کشاورزی و آلایندها در بخش کشاورزی

مدیریت پسماند کشاورزی

و آلایندها در بخش کشاورزی

نتیجه اقدامات و پیگیری

برگزاری جلسات درون سازمانی جهاد کشاورزی و برنامه زمانبندی با حضور مدیران ستادی در خصوص الویت بندی پسماندها ی ویژه و عادی

جمع آوری اطلاعات برنامه مدیریت پسماند مزارع کشاورزی در کلیه شهرستانها

اطلاع رسانی و ارسال قوانین و مستندات مدیریت پسماند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها

تهیه گزارش مدیریت پسماند زیربخش های کشاورزی

 

برگزاری جلسات برون سازمانی با موضوع ویژه بخش کشاورزی

شرکت در دو جلسه با موضوع مدیریت پسماند ویژه آتش سوزی و اجرای مصوبات (مدیریت موقت پسماند و پیگیری قضایی)

اقدامات پیشگیرانه از سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع

اطلاع رسانی و ارسال قوانین و مستندات به مدیریت شهرستانها

تشکیل کارگروه مدیران کشاورزی استان درخصوص اثرات انواع  آلاینده ها بر بخش کشاورزی و براورد خسارات  به تفکیک شهرستان

تشکیل کارگروه و شناسایی اعضا

دریافت پیشنهادات اعضا

برگزاری جلسه کارشناسی با موضوع آلاینده های دریایی و شیلاتی

میزان سموم سنواتی باقیمانده استان

-

 

 

استانداردسازی محصولات کشاورزی

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

عنوان/ عناوین استاندارد

1

مشارکت در تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی

1

استاندارد مرز بیشینه مانده نیترات در محصولات کشاورزی

2

پیشنهادات ارائه شده برای تدوین و تجدیدنظر

 

 

 

مدیریت سبز :   

تعداد جلسه کارگروه مدیریت سبز در سازمان

3 جلسه

عملکرد

کاهش مصرف منابع و استفاده بهینه ، ارسال عملکرد به اداره کل حفاظت محیط زیست

 

صنایع سبز:

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

جلسات برگزار شده کارگروه

2

2

بازدیدهای انجام شده از واحدهای صنعتی

 

3

واحدهای ثبت نام شده در سامان سازمان حفاظت محیط زیست

-

4

صنایع منتخب استانی

-

 

آموزش و ترویج در حوزه محیط زیست و سلامت غذا

الف- رادیو و تلویزیون

نوع برنامه

تعداد برنامه

عناوین برنامه

تلویزیون

1

محصولات گواهی شده

رادیو

 

 

 

ب- آموزش کارشناسان

برگزاری ...

نفر/ساعت

عنوان دوره

دوره آموزشی

-

-

ویدئوکنفرانس

25

مدیران کنترل کیفیت

کارگاه آموزشی

30

محصولات گواهی شده ویژه زنان روستایی

نشست کارشناسی

-

-