مدیریت حفظ نباتات


 

 

عملکرد یکساله  فعالیتهای حفظ نباتات سال 1399

موارد

عناوین فعالیتها (سطوح مبارزه)

سطح ردیابی(هکتار)

سطح مبارزه(هکتار)

سطح کل مبارزه (هکتار)

آفات عمومی

 جوندگان

88308

15618

65768

ملخ صحرایی(ادامه مبارزه سال 98)

1448279

50106

ملخ صحرایی (ریزش جدید سال 99)

2886359

44

مرکبات

مینوز مرکبات

23278

11731

40398

کنه مرکبات

28746

11368

پسیل مرکبات

18439

7233

شانکر مرکبات

16922

6639

پوسیدگی ریشه و طوقه مرکبات

20968

2634

کنترل زوال مرکبات

24684

572

جارویی شدن مرکبات

346

96

علف هرز مرکبات

400

95

گموز مرکبات

385

30

میوه سبز مرکبات

6502

0

مگس میوه مرکبات

480

0

نخیلات

کنه خرما

46710

7420

17519

سوسک شاخک بلند خرما

43979

5662

زنجره خرما

45391

1605

سوسک شاخدار خرما

42892

1560

علف هرز خرما

6400

540

لکه برگی خرما

27502

501

سوسک سرخرطومی حنایی خرما

40916

198

خشکیدگی خوشه خرما

33

33

سبزی و صیفی

مگس مینوز

33585

21364

100531

سفیدک داخلی

36037

18355

سفید بالک ها

18931

13255

کنه

22340

11987

بوته میری

19894

6595

شته

17585

4720

کرم برگخوار

7710

4022

شب پره مینوز

6865

3920

مگس جالیز

7222

3307

تریپس

4623

3283

بیماریهای قارچی

2710

2200

سفیدک سطحی

2990

2154

علف هرز سبزی و صیفی

11000

1944

کرم میوه خوار

4005

1700

پژمردگی فوزاریومی

4065

880

لکه موجی

4550

550

لکه باکتریایی

280

185

لارو طوقه بر

100

100

بیماری ویروسی پیچیدگی برگ گوجه فرنگی

250

10

گندم

سن گندم(ادامه مبارزه سال 98)

22100

5267

22444

سن گندم(ریزش جدید سال 99)

43550

6667

علف هرز گندم

22000

8536

شته گندم

39700

1885

بیماری فوزاریوم طوقه گندم

10000

89

ذرت

علف هرز ذرت

4200

1767

1814

کرم برگخوار ذرت

7700

47

سیاهک ذرت

3400

0

کلزا

علف هرز کلزا

790

785

403

شته مومی کلزا

790

50

کنجد

علف هرز کنجد

1600

41

83

مگس سفید کنجد

800

19

کنه تار عنکبوتی کنجد

800

15

فوزاریوم کنجد

800

4

زنجرک کنجد

800

4

پنبه

کرم قوزه پنبه

780

127

346

علف هرز پنبه

785

85

عسلک پنبه

600

79

سنک پنبه

600

55

کرم سرخ پنبه

780

0

پسته

پسیل پسته

500

240

500

شته پسته

500

180

علف هرز پسته

300

80

انار

کرم گلوگاه انار

760

270

315

علف هرز انار

460

45

انبه

مگس میوه انبه

6655

2604

2644

پشه گالزا

130

40

زیتون محلی(گواوا)

شپشک آردآلود گواوا

2

2

2

کنار

پشه گالزا

140

40

65

کنه گالزا

20

15

 

مگس میوه

10

10

 

مبارزه بیولوژیک

باغی

17000

17000

18076

زراعی و گلخانه

1076

1076

قرنطینه خارجی

صادرات از مبادی خروجی استان

1274902   تن

 3577095 تن مبادله کالا صورت گرفته است.

واردات از مبادی ورودی استان

1746008  تن

ترانزیت

556185  تن