مدیریت حفظ نباتات


دست.رالعمل سنگ خوار کلزا

 دستورالعمل اجرایی پروانه مینوز گوجه فرنگی

 دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی

 دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری آنتراکنوز لوبیا

 دستورالعمل تولید گوجه فرنگی در هرمزگان

 دستورالعمل ردیابی و شناسایی نماتد سیست سیب زمینی

 دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

دستورالعمل اجرایی بید کلم

دستورالعمل اجرایی ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه

دستورالعمل اجرایی مدیریت گل جالیز

 دستورالعمل اجرایی ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی

 دستورالعمل ردیابی، شناسایی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای

 دستورالعمل اجرایی مدیریت کنه تارتن دولکه‌ای لوبیا

 دستورالعمل اجرایی سفیدک داخلی گوجه فرنگی و سیب زمینی

 دستورالعمل تولید نشا گوجه فرنگی در استان هرمزگان

 زاهنمایی ردیابی، شناسایی و کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی

 دستورالعمل اجرایی اصول گیاه‌پزشکی تولید و جابجایی نشا در محصولات سبزی و صیفی

 دستورالعمل اجرایی مدیریت بید سیب‌زمینی در مزرعه و انبار


نماتد سيست سيب زميني

کرم سرخ ثانوی پنبه

مگس میوه مدیترانه ای

گرينيگ

پروانه مينوز گوجه فرنگي

سرخرطومی حنایی خرما

مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل اجرایی ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی و کنترل تلفیقی آفات خرما

 

برنامه کنترل سن

دستورالعمل اجرايي مبارزه تلفيقي با علفهاي هرز گندم هرمزگان

دستورالعمل افات گرمسیری و نیمه گرمسیری

دستورالعمل تعیین تراکم جوندگان

دستورالعمل تله گذاری و ردیابی شب پره کرم سرخ ثانویه پنبه

دستورالعمل ردیابی گرینینگ

دستورالعمل ردیابی و مبارزه با پسیل

دستورالعمل سرخرطومی حنایی خرما

دستورالعمل سرمازدگی

دستورالعمل کنترل  تلفیقی نخیلات

دستورالعمل کنترل جوندگان

دستورالعمل مگس میوه مدیترانه ای

ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی.

سیست  سیب زمینی

مگس مینوزگوجه فرنگی

لیست سموم حذف یا تعلیق شده

 

 دستورالعمل اجرایی کنترل علف‌های هرز و مصرف علف‌کش‌ها در زراعت کلزا

 دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری اسکلروتینیا در زراعت کلزا

 دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سنک بذرخوار کلزا

 دستورالعمل اجرایی کنترل شته مومی کلزا

 دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری فوما در زراعت کلزا