خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان جلسه هماهنگی صدور پروانه کسب داروخانه های گیاه پزشکی

جلسه هماهنگی صدور پروانه کسب داروخانه های گیاه پزشکی توسط اتاق اصناف کشاورزی استان به ریاست مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی و با حضور خلاده رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان، هاشمی معاون سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعی، اسد پور مدیر حفظ نباتات و بشیر زاده مدیر نظارت بر بازار محصولات کشاورزی در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگات، در این جلسه هماهنگی و تصمیم لازم جهت صدور پروانه کسب داروخانه های گیاه پزشکی توسط اتاق اصناف کشاورزی و تشکیل اتحادیه این واحد های صنفی اتخاذ گردید.