خبرها


با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزارشد شورای معاونین با حضور عباس مویدی رئیس سازمان، معاونین، دکتر حاجبی رییس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و دیگر اعضای شورا انجام شد

جلسه شورای معاونین سازمان با محوریت ارائه گزارش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در خصوص بیماری جاروی جادوگر لیمو ترش استان، بررسی مصوبات شورای قبل و اقدامات شاخص هفته برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: در ابتدای این جلسه مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش به ارائه گزارش در خصوص بیوتیپ لیموترش و شرایط بیماری جاروی جادوگر در باغات استان پرداختند و آقای دکتر حاجبی رییس این مرکز به موارد فنی در خصوص شرایط  بیماری جاروک لیموترش در باغات استان اشاره کردند.
گفتنی است: عباس مویدی ریاست سازمان بر برآورد هزینه جهت تامین اعتبار در راستای نگهداری نهال لیمو ترش سالم استان تاکید کرد و کلیه واحدهای مرتبط با تهیه و توزیع نهال مرکبات استان را موظف به آگاهی بخشی همه جانبه کشاورزان در تهیه نهال سالم دانست.
وی در ادامه، مدیریت جهاد کشاورزی کلیه شهرستانها را موظف به جلوگیری از فروش نهال بدون شناسنامه در مبادی بدون مجوز با هدف جلوگیری از بیماریها و آفات به باغات دانستند.

طی این جلسه، معاونت توسعه بازرگانی سازمان از سوی ریاست سازمان مکلف به پیگیری اجرایی شدن کشت قرار محصولات کشاورزی استان با همکاری تعاون روستای و کنترل نحوه توزیع صحیح آن در سطح کشورشد.


در پایان اعضای جلسه در خصوص موارد مورد بحث اعلام نظر کردند و به ارائه گزارش اقدامات شاخص هفته خود پرداختند.
قابل ذکر است شورای معاونین سازمان به صورت هفتگی با رویکرد بررسی و ارائه اهداف کلان سازمان جهت اجرایی شدن در کلیه سطوح سازمانی برگزار میگردد.