مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی


 گزارش عملکرد طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی استان  هرمزگان                   تا پایان سال 1399
الف : جدول اطلاعات مجوزهای تاسيس صادره و واحدهاي به توليد رسيده
نوع صنعت نوع فعالیت جوازتاسیس  صادره طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي (درصد) واحد های به تولید رسیده
کل جوازتاسیس     دارای اعتبارتا كنون کل جوازهاي ابطالي سال جاری جواز تاسیس صادره درسال جاری جواز های انتقالی از صمت در سال جاری صدورجواز توسعه در سال جاری زير 20 20-40 41-60 61-99 كل واحدهاي به توليدرسيده تاکنون کل واحدهای به تولید رسیده دارای پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری ابطالي  در سال جاری پروانه بهره برداری انتقالی از صمت در سال جاری  پروانه  بهره برداری صادره در سالجاری طرح توسعه منتج به صدور اصلاحیه بهره برداری
صنايع تبديلي باغي  تعداد(فقره) 188 11 44 0 3 157 14 7 10 37 37 1 1 5 3 188
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 3308 130.8 1104 0 127 2964 138 83 123 514 514 1.2 58.165 146 65.201 3308
اشتغال(نفر) 3260 174 852 0 45 2726 209 157 168 767 767 35 17 112 23 3260
ظرفیت اسمی(هزارتن) 322 21.2 89 0 6.2 258 21 23 20 99 99 0.6 1 8 2.85 322
جذب موادخام(هزارتن) 381 23.1 97 0 6.82 300.5 23 25.5 32 113 113 0.7 1.9 9.48 3.87 381
صنايع تبديلي دامي  تعداد(فقره) 21 2 8 0 1 16 0 0 5 10 10 0 1 2 0 21
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 375 36 182 0 230 312 0 0 63 83 83 0 20 27.8 0 375
اشتغال(نفر) 408 37 127 0 35 268 0 0 140 359 359 0 40 50 0 408
ظرفیت اسمی(هزارتن) 49 2.1 7.4 0 8 18 0 0 31 61 61 0 10.75 11.6 0 49
جذب موادخام(هزارتن) 72 3.1 10 0 8.1 23 0 0 49 74 74 0 13.6 14.53 0 72
صنايع تبديلي  زراعي تعداد(فقره) 90 9 31 0 3 75 10 2 3 39 39 3 0 4 1 90
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 4084 1872 2411 0 33 3545 397 44 98 828 828 18.8 0 164.8 2.9 4084
اشتغال(نفر) 1910 142 790 0 34 1606 194 26 84 912 912 44 0 133 20 1910
ظرفیت اسمی(هزارتن) 533 12.05 157 0 1.6 410.2 112 3.3 7.5 231 231 10 0 26.85 10 533
جذب موادخام(هزارتن) 675 13.52 203 0 1.56 515.7 124 3.6 31.7 291 291 41.6 0 69.2 10.2 675
صنايع تبديلي  شيلاتي تعداد(فقره) 136 6 24 1 3 101 15 8 12 49 49 0 1 6 0 136
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 7339 624 2985 50 122 5760 966 276 337 1997 1997 0 4 487.86 0 7339
اشتغال(نفر) 3816 262 973 10 80 2895 419 222 280 1459 1459 0 15 233 0 3816
ظرفیت اسمی(هزارتن) 350 53 107 1 6.6 290.5 30.5 12 17 162 162 0 4.8 16.95 0 350
جذب موادخام(هزارتن) 489 63 160 5 8.25 410 36 17 26 268 268 0 5.1 24.38 0 489
خوراک دام و طیور تعداد(فقره) 42 2 9 0 1 37 3 0 2 13 13 0 0 2 0 42
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 1504 83 391 0 19 1357.5 86 0 60.5 633 633 0 0 86.4 0 1504
اشتغال(نفر) 685 34 117 0 3 592 53 0 40 263 263 0 0 48 0 685
ظرفیت اسمی(هزارتن) 237 28.2 48 0 1 209 10 0 18 410 410 0 0 21 0 237
جذب موادخام(هزارتن) 292 31 65 0 1.5 260.5 11.2 0 20.3 449 449 0 0 23.6 0 292
سردخانه تعداد(فقره) 19 5 3 0 2 12 1 3 3 17 17 0 0 4 0 19
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 370 119 61.5 0 44.5 309 19 25 17 152 152 0 0 49.88 0 370
اشتغال(نفر) 189 53 23 0 11 126 8 34 21 300 300 0 0 52 0 189
ظرفیت اسمی(هزارتن) 17.8 9.5 2 0 1 14.2 1 1.6 1 10.2 10.2 0 0 0.675 0 17.8
جذب موادخام(هزارتن) 17.8 9.5 2 0 1 14.2 1 1.6 1 10.2 10.2 0 0 0.675 0 17.8
کود تعداد(فقره) 15 2 4 0 0 9 2 0 4 4 4 0 0 0 0 15
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 116 5 50.5 0 0 92.6 3.4 0 20 141 141 0 0 0 0 116
اشتغال(نفر) 127 15 35 0 0 84 9 0 34 28 28 0 0 0 0 127
ظرفیت اسمی(هزارتن) 11.7 1.1 4.7 0 0 10.08 0.32 0 1.3 9.9 9.9 0 0 0 0 11.7
جذب موادخام(هزارتن) 15.7 2.6 5.4 0 0 13.62 0.48 0 1.6 11.3 11.3 0 0 0 0 15.7
جمع كل تعداد(فقره) 511 37 123 1 13 407 45 20 39 169 169 4 3 23 4
سرمایه ثابت(میلیارد ریال) 17096 2869.8 7185 50 575.5 14340.1 1609.4 428 718.5 4348 4348 20 82.165 962.74 68.101
اشتغال(نفر) 10395 717 2917 10 208 8297 892 439 767 4088 4088 79 72 628 43
ظرفیت اسمی(هزارتن) 1520.5 127.15 415.1 1 24.4 1209.98 174.82 39.9 95.8 983.1 983.1 10.6 16.55 85.075 12.85
جذب موادخام(هزارتن) 1942.5 145.82 542.4 5 27.23 1537.52 195.68 47.7 161.6 1216.5 1216.5 42.3 20.6 141.865 14.07