مدیریت طیور وزنبور عسل


عملکرد صنعت مرغ گوشتی استان در سال 1399

 

ردیف

شهرستان

تعداد

واحد مرغداری

فعال

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

1

بستک

95

8,532,035

17064

2

بندر عباس

49

3,160,450

6321

3

میناب

43

3,777,374

7555

4

پارسیان

15

1,268,980

2538

5

سیریک

10

1,068,210

2136

6

رودان

9

678,050

1356

7

بندر لنگه

8

489,710

979

8

جاسک

6

859,560

1719

9

حاجی آباد

6

324,920

650

10

بندر خمیر

4

263,660

527

11

بشاگرد

2

122,000

244

جمع

 

247

20,544,949

41090

 

 

 

عملکرد صنعت مرغ گوشتی استان در سال 1399

به تفکیک تعداد دور جوجه ریزی

 

 

تعداد دور جوجه ریزی در سال

تعداد واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

1  دور

9

155,860

312

2  دور

20

723,895

1448

3  دور

52

3,328,820

6658

4  دور

101

8,633,797

17268

5  دور

37

3,809,050

7618

6  دور با بالا

28

3,893,527

7787

جمع کل

247

20,544,949

41090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد صنعت مرغداری گوشتی استان هرمزگان در سال 1399 به تفکیک شهرستان و تعداد دور جوجه ریزی

جدول شماره 1 :

 

ردیف

شهرستان

تعداد دور جوجه ریزی در سال 1399

یک دور

دو دور

سه دور

تعداد

واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

تعداد

واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

تعداد

واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

1

بستک

3

61,000

122

6

255,770

512

16

1,107,990

2216

2

بندر عباس

4

59,860

120

3

114,050

228

15

901,060

1802

3

میناب

1

15,000

30

3

94,155

188

7

417,015

834

4

پارسیان

0

0

0

3

115,520

231

5

379,605

759

5

سیریک

1

20,000

40

0

0

0

0

0

0

6

رودان

0

0

0

0

0

0

1

58,000

116

7

بندر لنگه

0

0

0

2

79,000

158

4

217,250

435

8

جاسک

0

0

0

1

20,900

42

0

0

0

9

حاجی آباد

0

0

0

2

44,500

89

2

128,800

258

10

بندر خمیر

0

0

0

0

0

0

1

59,100

118

11

بشاگرد

0

0

0

0

0

0

1

60,000

120

جمع

 

9

155,860

312

20

723,895

1448

52

3,328,820

6658

 

 

 

 

 

جدول شماره 2 :

ردیف

شهرستان

تعداد دور جوجه ریزی در سال 1399

چهار دور

پنج دور

شش دور به بالا

تعداد

واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

تعداد

واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

تعداد

واحد

تعداد جوجه

( قطعه )

تولید

( تن )

1

بستک

51

4,743,215

9486

14

1,672,190

3344

5

691,870

1384

2

بندر عباس

12

840,610

1681

9

694,580

1389

6

550,290

1101

3

میناب

17

1,349,312

2699

5

449,540

899

10

1,452,352

2905

4

پارسیان

5

418,920

838

0

0

0

2

354,935

710

5

سیریک

4

400,650

801

4

507,020

1014

1

140,540

281

6

رودان

4

269,450

539

4

350,600

701

0

0

0

7

بندر لنگه

2

193,460

387

0

0

0

0

0

0

8

جاسک

0

0

0

1

135,120

270

4

703,540

1407

9

حاجی آباد

2

151,620

303

0

0

0

0

0

0

10

بندر خمیر

3

204,560

409

0

0

0

0

0

0

11

بشاگرد

1

62,000

124

0

0

0

0

0

0

جمع  

101

8,633,797

17268

 

 

 

28

3,893,527

7787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد واحدهای پرورش زنبورعسل استان 1399

ردیف

نام شهرستان

تعداد زنبوردار

تعداد کندو

تولید عسل

1

بستک

16

6373

42000

2

بندرعباس

33

6878

23674.5

3

پارسیان

2

400

3300

4

حاجی آباد

91

8716

57468

5

رودان

5

2300

19467.5

6

میناب

6

840

7850

جمع

153

25507

153760