اداره امور حقوقی


 

نام خدمت : مراحل گزينش و جذب مشمولين

 

تعريف خدمت : مراحل بكارگيري سربازان ( سهميه سازندگي و عادي )

 

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : مديريت هسته گزينش و مديريت حراست

 

زمان ميانگين براي سرويس:  90 روز

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : صدور معرفينامه از مديريت امور اداري ، رفاه و پشتيباني ، مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي - ارائه مدارك عمومي

 

نحوه دسترسي به خدمت : مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها ، مديريت امور اداري ،رفاه و پشتيباني و مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

 

 


 

نام خدمت : مراحل تكميل پرونده مشمولين مبني بر صدور كارت پايان خدمت سربازي

 

تعريف خدمت : مراحل تكميل پرونده مشمولين جهت صدور كارت پايان خدمت

 

زمان ميانگين براي سرويس:   1 ساعت

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : ارائه معرفي نامه از واحد سازماني همراه با مدارك مورد نياز

 نحوه دسترسي به خدمت : مديريت اداري ،رفاه و پشتيباني

 

 


 

نام خدمت : مراحل تسويه حساب پايان ماموريت مشمولين(عادي و سربازان سازندگي)

 

تعريف خدمت : مراحل تسويه حساب پايان ماموريت مشمولين(عادي و سربازان سازندگي)

 

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : معرفي به فرماندهي سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان

 

زمان ميانگين براي سرويس:  1 ساعت

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : ارائه معرفي نامه از  بالاترين مقام واحد سازماني همراه با فرم تسويه حساب

 

نحوه دسترسي به خدمت : مديريت اداري ،رفاه و پشتيباني