اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان رودان انجام شد: بازدید از نانواییهای بخش رودخانه شهرستان صورت پذیرفت

بازدید مستمر از نانواییهای شهرستان با حضور بازرسان و کارشناسان شهرستان.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از: فراز امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان  در راستایکمک به  افزایش کیفیت نان و همچنین بررسی مسائل و مشکلات حوزه نان و نانوایی با توجه به هوشمندسازی خرید آرد و فروش نان بازرسی از نانوایی های کل سطح شهرستان رودان در حال انجام می باشد.