خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد جلسه همسو سازی و ایجاد وحدت دستگاههای نظارت بهداشتی

با حضور عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان،مصطفی فخرآبادی مدیرکل دامپزشکی استان، محمد عارف نیا مدیر بازرسی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات،مجید کمالی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی و ناهیدی مدیرنظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی استان جلسه جلسه همسو سازی و ایجاد وحدت دستگاههای نظارت بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان این نشست با هدف کمک به تسهیل اقدامات تولیدکنندگان استان برگزار گردید.

گفتنی است : طی این نشست با تاکید ریاست سازمان و پیشنهادات مدیریت صنایع تبدیلی سازمان بر بررسی و پیگیری تهیه موارد پیشنهادی جهت رفع مشکلات مربوط به صدور گواهی بهداشتی مشاغل خانگی توسط معاونت غذا و دارو    علوم پزشگی استانی جهت طرح در کمیسیون کشوری، هماهنگی بازدید مشترک دوره ای توسط مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی با دستگاههای نظارتی و دامپزشکی استان، همسو سازی و هماهنگی اخذ مجوزات بهداشتی واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی کشاورزی توسط مدیریت صنایع تبدیلی و دامپزشکی استان و معاونت غذا و دارو، پیشنهاد برنامه ریزی جهت آموزش ناظرین طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی توسط با دستگاههای نظارتی معاونت غذا  و دارو و دامپزشکی استان، بررسی پرداخت حقوق مسئولین فنی صنایع غذایی توسط مسئ.لین فنی صنایع غذا و دارو و پیشنهاد طرح در کمیسیون کشوری تاکید و در دستور کار قرار گرفت.اخبار برگزیده