خبرها


برگزاری جشن مهربانی : فروش غذای خیریه به نفع کودکان بیمار خاص به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

برگزاری جشن مهربانی

فروش غذای خیریه به نفع کودکان بیمار خاص

به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

با حضور  موسسه خیریه ساحل خلیج فارس

 (مستقر در بیمارستان کودکان بندرعباس )

                              زمان : راس ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه 3/11/ 1400

مکان : خیابان طلوع سازمان جهاد کشاورزی

توجه:

      فروش و توزیع و بسته بندی غذا در ظروف یکبار مصرف و با  رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد اما همکاران در صورت تمایل به جهت رعایت بیشتر و نیز حفظ محیط زیست ،  ترجیحا می توانند قاشق و ظروف شخصی به همراه داشته باشند .