خبرها


خاک میراث مشترک و ثروت ملی

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در بزرگداشت روز جهانی خاک گفت : خاک بعنوان یکی از اجزای اصلی سازنده منابع طبیعی  ، میراث مشترک و ثروت ملی تلقی می گردد که بستر اصلی تولیدات کشاورزی و مواد غذایی ، زیستگاه اصلی گیاهان و جانوران و در برگیرنده تنوع زیستی گونه ای و ژنتیکی بسیاری از موجودات زنده می باشد .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عبدالعلی مرادی افزود : بی توجهی به این نعمت باارزش و تخریب و آلودگی آن موجب کاهش توان تولیدی خاک و تهدید امنیت غذایی ، هدر رفت منابع آب و خاک ، تخریب پوشش گیاهی جنگلها و مراتع  و آلودگی هوا و تخریب محیط زیست  می گردد .

وی ادامه داد : اعمال روش های بهره برداری نامناسب می تواند موجب فرسایش خاک شده و این ماده غیر قابل جایگزین را از چرخه تولید خارج نموده و به تباهی این سرمایه ملی منجر گردد و با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت طبیعی کشور و بویژه استان هرمزگان و در راستای تحقق توسعه پایدار، حفاظت و مدیریت صحیح این منبع طبیعی و پایه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  

مهندس مرادی ضمن اشاره به چالشهای اساسی در مدیریت منابع خاک استان هرمزگان اظهار داشت :  از جمله  این چالشها می توان به خشکی و شوری خاک ،پایین بودن مقدار ماده آلی و به­ طور کلی حاصلخیزی خاک ، آهکی بودن خاک‌، بالا بودن pH  و پایین بودن قابلیت استفاده برخی از عناصر غذایی بویژه ریزمغذی­ها اشاره کرد

مرادی ادامه داد : سبک بودن بافت خاک اغلب دشت­های استان به علت وجود سنگریزه در خاک برخی از مناطق استان و همچنین عمق کم خاک ، وجود فرسایش ،  فرونشت زمین و ایجاد فروچال­ها در برخی از دشت­های استان مانند دشت میناب می نماید

وی عدم انجام تناسب اراضی برای اغلب دشتهای استان را از دیگر چالشهای موجود دانست و افزود : این کار پایه الگوی کشت صحیح می ­باشد

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین احتمال آلودگی خاک در نواحی نزدیک به مناطق صنعتی استان  اظهار امیدواری نمود با برنامه ریزی و افزایش آگاهی عمومی هم میهنان  بتوانیم ضمن بهره برداری بهینه از این نعمت خدادادی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم .