مدیریت حوزه ریاست


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

حسین یزدان پناه

مدیر حوزه ریاست

رسمی

1-ارائه مشاوره،راهنمایی ،شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط جهت انتصاب ،ارتقاء ،تغییر و تشویق

2-برقراری ارتباط و ایجاد تعامل و هماهنگی لازم بین واحدهای ستادی سازمان با دستگاههای تابعه و برون سازمانی

3-اتخاذ تدابیر لازم ایجاد ارتباط مستمر بین سطوح مختلف سازمان و نمایندگان محترم استان و شهرستانهای تابعه در مجلس شورای اسلامی جهت تبیین ماموریتها و عملکردهای سازمان

4-انعکاس مشکلات، تنگناها و مسائل مدیریتهای شهرستانها به بخشهای مختلف سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه

5-انجام اقدامات،هماهنگی های لازم به منظور فراهم نمودن مقدمات سفر مسئولین محترم وزارتخانه به استان و پیگیری تصمیمات متخذه در سفرهای انجام شده تا حصول نتیجه مطلوب و اعلام نتیجه به مراجع ذیربط

6-فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ارتباط بین کارکنان ، مدیران و مسئولین سازمان به منظور تبادل نظرات و اطلاعات ، حل مسائل و مشکلات و رسیدگی به امور جاری کارکنان

417

2

مسعود عامری سیاهویی

مسئول دفتر رئیس سازمان

 

پیمانی

1-دریافت نامه ها،اوراق پرونده ها وسایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت وپاسخگویی به تلفن دفتر ریاست سازمان

2-نظارت برتفکیک وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه وپیگیری آنها

3-تنظیم اوقات جلسات ومطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده درجلسات

440

441

 

3

مهدی مریدی

متصدی امور دفتری

قراردادی

1-ابلاغ دستورات صادره مسئول مربوطه به اشخاص

2-پاسخگوئی به مراجعین و راهنمایی آنها، دریافت و ارسال نامه و ارجاع آن به واحد ها و همکاران

3- پاسخگوئی به مراجعین و راهنمایی آنها

440

 

441

4

محمد سالاری

مسئول هماهنگی امور شهرستانها

رسمی

1-پیگیری مسائل و مشکلات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها

2- برقراری ارتباط و ایجاد تعامل و هماهنگی لازم بین مدیران جهادکشاورزی شهرستانها و مدیران ستادی

3-پیگیری گزارشات و مکاتبات  مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها

402

 

5

حسن یوسف زاده

کارشناس مسئول بررسی و پیگیری

رسمی

1-پاسخگوئی به مراجعین وراهنمایی آنها، وارجاع آن به واحد ها وهمکاران

2-بررسی ، ویرایش و ارجاع کلیه مکاتبات ریاست محترم سازمان

3-پیگیری دستورات وامور ارجاع شده از طرف مدیر حوزه ریاست سازمان

 

401

 

6

نجمه بهرام پور

کارشناس بررسی وپیگیری

پیمانی

1-مشارکت درپاسخگوئی وپیگیری مکاتبات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس

2-پیگیری گزارشات سفروزیر جهادکشاورزی ، معاونین و نمایندگان مجلس

3-تنظیم و پیگیری مصوبات شورای هماهنگی بخش کشاورزی،شورای هماهنگی مدیران و شورای معاونین

403

 

7

بابک افشارمنش

کارشناس بررسی و پیگیری

قراردادی

1-مشارکت در پاسخگوئی و پیگیری گزارشات رسیده از وزارتخانه

2-مشارکت درپاسخگوئی وپیگیری مکاتبات مسئولین وزارتخانه با رئیس  سازمان جهادکشاورزی استان باهماهنگی معاونت ها ومدیریت های سازمان

3-پیگیری دستورات و امور ارجاع شده از طرف مدیر حوزه ریاست سازمان

402

 

8

معصومه امدادی

کارشناس بررسی و پیگیری

قراردادی

1-بررسی مکاتبات وزارتخانه و درخواست های مراجعه کنندگان به دفتر سازمان و پیگیری بمنظور تعیین تکلیف متقاضیان وحل مشکلات مربوطه وتماس و مذاکره بامسئولان امر

2-  پیگیری دستورات و امور ارجاع شده از سوی مدیر حوزه ریاست  تا اخذ نتیجه نهایی

3- انجام سایر امورات محوله از سوی مقام مافوق

315

315

9

زهرا صفائی پور

مشاور رئیس سازمان در امور آب و خاک

رسمی

1-پیگیری و مشاوره در امورات آب و خاک

2-تهیه گزارشات وزیر ،استاندار و ..در حوزه آب و خاک

3- انجام سایر امورات محوله از سوی مقام مافوق

403

 

10

 

حسین آسن

متصدی امور دفتری

قراردادی

1- پاسخگوئی به مراجعین وراهنمایی آنها

2- دریافت نامه ها، اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت وپاسخگویی به تلفن دفتر ریاست سازمان

3- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست سازمان 

 

440

441

 

11

مجید جعفرزاده

 

شرکتی

آبدارخانه

415